Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
www. jednorazove-rusko.sk

 1. Úvodné ustanovenia
  1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.jednorazove-rusko.sk je spoločnosť Športový klub Légia
  s.r.o., Drieňová 1J, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51980525, IČ DPH: SK2120879068.
  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
  č.: 132615/B. IBAN: SK84 5600 0000 0065 0074 7001
  1.2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom)
  dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
  súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a a kupujúceho (spotrebiteľa), najmä využitím webového sídla,
  elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).
  1.3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ako aj príslušnými ustanoveniami zákona
  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Športový
  klub Légia s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala po vlastnej
  autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu na stránke www. jednorazove-rusko.sk
  (ďalej len „kupujúci“). 
  2.    Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
  2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že
  s nimi súhlasí.
  2.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru
  kupujúcim.
  2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a
  náležitostí.
  2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
  2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, momentom
  prevzatia tovaru.
  2.6. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenia sa s  VOP vrátane podmienok reklamácie a so
  spracovaní osobných údajov ochrany spotrebiteľa.
   
  3.    Dodacie podmienky
  3.1. Dodacia lehota je maximálne (2) dva pracovné dní. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota
  predĺžiť, v takomto prípade bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.
  3.2. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k
  zákazníkovi.
  3.3. Tovar bude Kupujúcemu dodaný Kuriérskou službou.
  3.4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený.
  V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať kuriéra.

3.5. Ceny za doručenie tovaru sa môžu meniť. Aktuálna cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke pri
výbere spôsobu doručenia. 
3.6. Predávajúci je viazaný cenou tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty
na dodanie tovaru.
4.    Platba za tovar
4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1. Platba vopred kartou – platbu uskutoční kupujúci vopred kartou, pri potvrdení objednávky.
4.1.2. Platba vopred bankovým prevodom – platbu uskutoční kupujúci vopred bankovým prevodom podľa
inštrukcií, ktoré obdrží emailom pri objednávaní tovaru.
4.1.3. Platba kartou pri doručení kuriérom – zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy
kartou kuriérskej službe.
5.    Storno objednávky
5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:
5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do (1)
jednej hodiny od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní
dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny
tovaru. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@jednorazove-rusko.sk .
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:
5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá
na e-maily atd.)
5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V
prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o
ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka
prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote (10) desať pracovných dní.
6.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy
6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote (14) štrnásť dní od prevzatia tovaru bez udania
dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
6.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na
info@jednorazove-rusko.sk .
6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a
dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo
účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar
spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v
originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v
originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už
zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote (10)
desať pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo
neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní
objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo
výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do
pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 1. Zmluvná pokuta za neprevzatie objednávky
  7.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval podľa podmienok uvedených v odstavci 5.1.1.
  týchto VOP.
  7.2. Odoslanie objednávky potvrdzuje predávajúci odoslaním emailu o vybavení objednávky (predmet správy
  „Vaša objednávka bola vybavená“, odosielateľ info@jednorazove-rusko.sk). Ak zákazník do 2 pracovných dní od
  zaevidovania objednávky nedostal email o vybavení jeho objednávky, kontaktuje predávajúceho ohľadom
  vzniknutej situácie.
  7.3. V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vybavení objednávky nemá záujem o predmetný tovar,
  postupuje podľa článku 6. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ (v skratke: Zaplatí a prevezme tovar. Následne ho
  pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti
  predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet).
  7.4. Je povinnosťou majiteľa emailovej adresy (resp. telefónneho čísla) kontaktovať predávajúceho, ak mu bol
  doručený email (resp. sms správa) o registrácii alebo zaevidovaní objednávky z adresy info@ jednorazove-
  rusko.sk  ak takúto objednávku neurobil.
  7.5. Zaevidovanie objednávky v systéme potvrdzuje predávajúci emailom (Vasa objednavka cislo 2020xxxxx na
  www. jednorazove-rusko.sk). V prípade, že takýto email kupujúci do 24 hodín od dokončenia internetovej
  objednávky neobdžal, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.
  7.6. V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo
  požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8,00 € do 14 dní od doručenia upomienky na
  zaplatenie na jeho účet číslo IBAN: SK84 5600 0000 0065 0074 7001
  7.7. Zmluvná pokuta 8,00 € je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky
  kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál,
  administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.
  7.8. Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom aj SMS správou.
  7.9. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do (14) štrnásť dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude
  od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a
  exekučné poplatky).
  7.10. Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo
  objednávky bude vždy uvedené v upomienke.
  7.11. Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:
  26,56 € – vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz
  26,56 € – vystavenie žiadosti na exekučné konanie
  9,96 € – podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora)
 • ďalšie poplatky exekútora.
  7.12. Ak kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, môže byť v spolupráci s jeho internetovým providerom
  použitá jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky na overenie tejto skutočnosti.
  7.13. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je
  zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.
  7.14. V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vybavení objednávky nemá záujem o predmetný tovar,
  postupuje podľa článku 6. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ (v skratke: Zaplatí a prevezme tovar. Následne ho

pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti
predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet).
7.15. Je povinnosťou majiteľa emailovej adresy (resp. telefónneho čísla) kontaktovať predávajúceho, ak mu bol
doručený email (resp. sms správa) o registrácii alebo zaevidovaní objednávky z adresy info@ jednorazove-
rusko.sk  ak takúto objednávku neurobil.
7.16. Zaevidovanie objednávky v systéme potvrdzuje predávajúci emailom (Vasa objednavka cislo 2020xxxxx na
www. jednorazove-rusko.sk). V prípade, že takýto email kupujúci do 24 hodín od dokončenia internetovej
objednávky neobdžal, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.
7.17. Neobdržanie potvrdzovacej sms alebo emailu o zaevidovaní alebo odoslaní objednávky nie je dôvod na
nezaplatenie zmluvnej pokuty. Kupujúci si dokončením internetovej objednávky objednáva predmetný tovar a
súhlasí so zaplatením zmluvnej pokuty, ak túto zásielku nepreberie.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú
váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

X

Your Shopping cart

Close