Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

1.1. Zákazník je uzrozumený s tým, že spoločnosť Športový klub Légia s.r.o. je oprávnená za účelom plnenia zákonných povinností spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 5 tohto článku. Všetky osobné údaje budú uložené len po dobu ustanovenú zákonom, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú.
1.2. Na účely plnenia zmluvy budú informácie uvedené v článku 10 v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tiež dodávateľom Športový klub Légia s.r.o. uvedeným v dokumentoch. Informácie o tom, či existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane dát a ďalej informácie o vhodných zárukách ochrany osobných údajov pri odovzdaní osobných údajov do tretej krajiny poskytne CK na písomnú žiadosť zákazníka (právo na informovanie  o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu).
1.3. Zákazník berie na vedomie, že Športový klub Légia s.r.o. je v rozsahu a za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi povinná predať osobné údaje zákazníka na účely stanovené zákonom.
1.4. Identifikačné údaje spracovateľa osobných údajov
Obchodný názov: Športový klub Légia s.r.o.

Sídlo: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Registrácia: Obch. reg. OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č.: 132615/B
IČO: 51 980 525
Štatutárny zástupca: Slavomír Buraj, konateľ, Alena Burajová, konateľ
1.5. Zoznam osobných údajov: Záujemca súhlasí s tým, že prostredníctvom oprávnených osôb, Športový klub Légia s.r.o. môže v závislosti od účelu a právneho základu, spracúvať nasledovné osobné údaje a za týmto účelom Záujemca oznámi Športový klub Légia s.r.o.:
• meno, priezvisko, titul,
• trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
• e-mail,
• mobil
1.6. Účel spracovania osobných údajov
Športový klub Légia s.r.o. týmto oznamuje Zákazníkom, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, je účelom spracúvania osobných údajov zabezpečenie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov Športový klub Légia s.r.o., ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym základom a za účelom:
• plnenia povinností, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;
• výkonu marketingovej činnosti prostredníctvom pošty a e-mailu;
• vystavenie daňového dokladu; 
• identifikácia Zákazníka;
• Potvrdenie plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.);
1.7. Zákazník poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie so Zákazníkom. Bez ich poskytnutia Športový klub Légia s.r.o. nemôže zabezpečiť riadne plnenie Zmluvy so Zákazníkom. V takomto prípade nie je možné so Zákazníkom Zmluvu uzavrieť. Zákazník udeľuje Športový klub Légia s.r.o. tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Zákazníka. Športový klub Légia s.r.o. po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Zákazníka. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníkom Športový klub Légia s.r.o..
1.8. Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom na info@ jednorazove-rusko.sk.
1.9. Športový klub Légia s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 3. týchto Obchodných podmienok.
1.10. Športový klub Légia s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
1.11. Športový klub Légia s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
1.12. Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä tieto práva: 
1.12.1. Požadovať od Športový klub Légia s.r.o. informáciu či sa jeho osobné údaje spracovávajú  a ak áno má právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby, ich opravu alebo vymazanie, popr. požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov.
1.12.2. Požadovať, aby Športový klub Légia s.r.o.  obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, ak 
  (I) popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Športový klub Légia s.r.o. overila presnosť jeho osobných údajov; 
  (II) spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich použitia; 
  (III) Športový klub Légia s.r.o. už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo 
  (IV) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie  alebo práva členského štátu, ktorému Športový klub Légia s.r.o. podlieha,
  (V) vzniesol námietku proti spracovaniu, a to do doby než budú overené, či oprávnené dôvody Športový klub Légia s.r.o. prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi. Ak bolo obmedzené spracovanie jeho osobných údajov, môžu byť jeho údaje spracované, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom. Toto právo  sa  nemusí  uplatniť, ak  sú  splnené podmienky v čl. 17  Nariadenia, napríklad  ak  je  spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V takýchto prípadoch vykoná Športový klub Légia s.r.o. posúdenie, či oprávnené záujmy Športový klub Légia s.r.o. prevažujú nad dôvodmi, ktoré zákazník uviedol vo svojej námietke.
1.12.3. Právo, aby Športový klub Légia s.r.o. oznámila všetky opravy, výmazy a obmedzenia spracovania jeho osobných údajov svojim dodávateľom, hlavne hotelom a leteckým spoločnostiam, ktorí taktiež spracovávajú jeho osobné údaje, ak sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. 
1.12.4. Získať od Športový klub Légia s.r.o. kedykoľvek potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a ak je to tak, je Športový klub Légia s.r.o. povinná mu na požiadanie poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu o nich kópiu spracúvaných osobných údajoch: 
  (I) účel spracovania; 
  (II) kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré spracováva, 
  (III) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým moje osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
  (IV) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby; 
  (V) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a namietať proti tomuto spracovaniu; 
  (VI) právo podať sťažnosť u dozorného úradu; 
  (VII) ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  (VIII) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
1.12.5. Získať svoje osobné údaje, ktoré Športový klub Légia s.r.o. spracováva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto môžem odovzdať inému správcovi, ak (I) je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na súhlase so spracovaním osobných údajov; alebo (II) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
1.12.6. Ak bude zákazník požadovať aby Športový klub Légia s.r.o. jeho osobné údaje  preniesla priamo inému správcovi a k je to možné, odovzdá Športový klub Légia s.r.o. ako správca osobných údajov osobné údaje zákazníka inému správcovi a na tieto účely bude Športový klub Légia s.r.o. od zákazníka  potrebovať kontaktné údaje nového správcu (e-mail a telefónne číslo).
1.12.7. V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, má zakazník právo požiadať, aby CK obmedzila spracuvanie jeho osobných údajov spôsobom,  ktorý upravuje Nariadenie.
1.12.8. Právo, aby Športový klub Légia s.r.o. oznámila zákazníkovi:
  a) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  b) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
1.13. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 15. Zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Zákazníka.
1.14. Právo Zákazníka podľa ods.13. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
1.15. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Športový klub Légia s.r.o. namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Zákazníka na účely priameho marketingu.
1.16. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Športový klub Légia s.r.o. o kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
1.17. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Športový klub Légia s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Športový klub Légia s.r.o., ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať Športový klub Légia s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Športový klub Légia s.r.o. je povinný žiadosti Zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Zákazníka v lehote spravidla najneskôr do (30) tridsať dní odo dňa doručenia žiadosti. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Športový klub Légia s.r.o. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Zákazníka, alebo ak Športový klub Légia s.r.o. na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka.
1.18. Ak Zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Zákazník doručí písomne najneskôr do (3) troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Zákazníka; kópiu zápisnice je Športový klub Légia s.r.o. povinná odovzdať Zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Športový klub Légia s.r.o. bez zbytočného odkladu.
1.19. Ak Zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
1.20. Žiadosť Zákazníka podľa bodu 10. ods. 2) vybaví Športový klub Légia s.r.o. bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
1.21. Obmedzenie práv Zákazníka podľa bodu 11. Športový klub Légia s.r.o. bez zbytočného odkladu písomne oznámi Zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
1.22. Športový klub Légia s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nespracúva osobné údaje Zákazníka na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov.
1.23. Zoznam tretích strán , ktorým budú osobné údaje poskytnuté: Športový klub Légia s.r.o. poskytuje osobné údaje Zákazníka tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá Športový klub Légia s.r.o. všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi Športový klub Légia s.r.o. a Zákazníkom alebo tretím stranám príp. okruhu tretích strán, s ktorými má Športový klub Légia s.r.o. uzatvorenú obchodnú zmluvu, najmä však: poisťovňa UNIQA, ďalej subjektom, s ktorými má Športový klub Légia s.r.o. uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.
1.24. Zákazník zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu, najmä však do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie1 zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.Športový klub Légia s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zákazník udeľuje Športový klub Légia s.r.o. tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník odvolať kedykoľvek formou emailu na info@jednorazove-rusko.sk. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka Športový klub Légia s.r.o..
1.25. Zákazník pri odoslaní podpísaní Zmluvy vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu Športový klub Légia s.r.o. zasielala formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Zákazník môže kedykoľvek formou e-mailu zaslaného na adresu info@jednorazove-rusko.sk odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu Športový klub Légia s.r.o. predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách Športový klub Légia s.r.o. bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie Zmluvy medzi Športový klub Légia s.r.o. a Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Zákazníka Športový klub Légia s.r.o..
1.26. Športový klub Légia s.r.o. poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.
1.27. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy má právo  podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením. Miestne príslušným dozorným orgánom je najmä: Úrad na ochranu osobných údajov SR,  Hraničná 12,  820 07  Bratislava  27, SR, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Ak Zákazník osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba

X

Your Shopping cart

Close